Students

Project Groups

Group Number Student ID Student Name
1 U4146926

Yifan Lu
u2581445 Jun Ma
u4143677 Junran Lei
2 u4082259 Fangming Ji
u3390679 Feng Shen
u4063095 Shi Hu
3 u4162006 BingJun Zhou
u4070557 Weihui Zhang
4157172 Thomas Ian Alexander
4 u2503062 Xukang Feng
u4083578 Bainian Chen
u2581609 Yan Gao
5 4152688 Srinivas Chemboli
4207852 Darius Powell
4154112 Christopher Widdowson
6 4134894,Ziyad Abdulaziz,Alshaikh
4083453,Ajith Mannanakunnel,Jose
4068413,Jin Hyung,Seo