Students

Project Groups

Group Number Student ID Student Name email
1 U4146926

Yifan Lu  
u2581445 Jun Ma  
u4143677 Junran Lei  
2 u4082259 Fangming Ji  
u3390679 Feng Shen  
u4063095 Shi Hu  
3 u4162006 ZHOU BingJun  
u4070557 Zhang Weihui  
     
4 u2503062 Xukang Feng  
u4083578 Chen
Bainian
 
u2581609 Gao yan